વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

  • 02632-241424,
    02632-248725
  • info@vdcbank.in
  • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

સંપર્ક

સમાચાર
વાર્ષિક સામાન્ય સભા – ૦૯/૦૯/૨૦૧૫, સ્થળ – મોંઘાભાઈ હોલ, વલસાડ New*
એટીએમ કાર્ડ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ તારીખે શરૂ થાય છે. New*
નેટ બેન્કિંગ Coming Soon*
મોબાઈલ બેન્કિંગ ઉપલબ્ધ*
કેલ્ક્યુલેટર્સ
સંપર્ક

Send Us Mail

Your Name
Your Email
Contact No
Message

કોર્પોરેટ ઓફીસ

સહકાર સદન કચેરી રોડ,
કોર્ટ બિલ્ડીંગ ની પાછળ,
વલસાડ – ૩૯૬૦૦૧.

 ફોન: (૦૨૬૩૨) ૨૪૧૪૨૪,૨૪૮૭૨૫

 ફેક્ષ: (૦૨૬૩૨) ૨૨૨૨૨૦

સેવાકેન્દ્ર

કંપ્યૂટર સેવાકેન્દ્ર

 ફોન: (02632) 245411

ઍટીઍમ સેવાકેન્દ્ર (નિશુલ્ક)


 1800 3000 0620