વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

  • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

ગ્રાહક ડેસ્ક

સમાચાર
Rupay Debit Card Coming Soon*
Net Banking Coming Soon*
Mobile Banking Coming Soon*
Calculator
ગ્રાહક ડેસ્ક

સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈવે પર રોડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વિભાગ દ્વારા ૬૬ કરોડના ખર્ચે થલતેજ-ગુરૃદ્વારા જંકશન ગ્રેડ સેપેરેટરનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે.