વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

  • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

આઈએફએસસી કોડ

સમાચાર
વાર્ષિક સામાન્ય સભા – ૦૯/૦૯/૨૦૧૫, સ્થળ – મોંઘાભાઈ હોલ, વલસાડ New*
એટીએમ કાર્ડ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ તારીખે શરૂ થાય છે. New*
નેટ બેન્કિંગ Coming Soon*
મોબાઈલ બેન્કિંગ ઉપલબ્ધ*
કેલ્ક્યુલેટર્સ
આઈએફએસસી કોડ
શાખાઓ ના IFSC કોડ
શાખાનું નામ
H.O. (એડમિન.)
H.O. (બેંકિંગ)
શહેર
સ્ટેશન
અટગામ
ડુંગરી
બોડલી
તિઘરા
ધરમપુર
નાનાપોન્ધા
પારડી
મોટા વાઘછીપા
વાપી
ઉમરગાંવ
ભીલાડ
આહવા
વઘઈ
નવસારી
જલાલ્પોરે
મરોલી
સાતેમ
વેસ્મા
કરાડી
ગણેશ (સિસોદરા)
ખારા અબ્રામા
ગણદેવી
બિલિમોરા
અમલસાડ
ગડત
ધમડાછા
ગણદેવી સુગર
ખારેલ
ચીખલી
ટાંકલ
રાનકુવા
ફાળવેલ
ખેરગામ
વાંસદા
ઉનાઈ
વલસાડ સુગર
સાપુતારા
ફોન નંબર
૦૨૬૩૨ -૨૪૮૭૨૫ ૦૨૬૩૨ -૨૪૧૪૨૪ ૦૨૬૩૨ -૨૨૨૨૨૦
૦૨૬૩૨ -૨૫૮૧૫૫
૦૨૬૩૨ -૨૪૨૯૫૦
૦૨૬૩૨ -૨૫૬૮૦૮
૦૨૬૩૨ -૨૭૩૮૩૧
૦૨૬૩૨ -૨૮૫૨૪૯
૦૨૬૩૨ – ૨૬૭૩૮૮
૦૨૬૩૨ – ૨૬૮૪૨૫
૦૨૬૩૩ – ૨૪૨૦૫૨
૦૨૬૩૩ -૨૫૦૦૧૯
૦૨૬૦ -૨૩૭૩૪૨૧
૦૨૬૦ -૨૩૦૬૨૩૫
૦૨૬૦ -૨૪૨૦૭૮૩
૦૨૬૦ -૨૫૬૨૨૭૪
૦૨૬૦ -૨૭૮૪૮૬૭
૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૭૬
૦૨૬૩૧ -૨૪૬૨૩૬
૦૨૬૩૭ -૨૫૦૮૦૩
૦૨૬૩૭ -૨૫૦૩૩૬
૦૨૬૩૭ – ૨૭૨૦૩૯
૦૨૬૩૭ -૨૨૪૬૧૦
૦૨૬૩૭ -૨૬૨૦૨૬
૦૨૬૩૭ – ૨૨૩૨૦૮
૦૨૬૩૭ -૨૬૫૫૩૨
૦૨૬૩૭ -૨૨૯૪૯૪
૦૨૬૩૪ -૨૬૨૨૬૬
૦૨૬૩૪ -૨૮૫૨૫૯
૦૨૬૩૪ – ૨૭૨૨૬૭
૦૨૬૩૪ -૨૬૬૪૩૭
૦૨૬૩૪ -૨૭૦૪૭૮
૦૨૬૩૪ -૨૬૨૩૪૪
૦૨૬૩૪ -૨૪૬૫૪૨
૦૨૬૩૪ -૨૩૨૩૮૨
૦૨૬૩૪ -૨૪૮૦૧૯
૦૨૬૩૪ -૨૪૭૨૩૪
૦૨૬૩૪ -૨૪૨૦૧૩
૦૨૬૩૪ -૨૨૦૬૪૨
૦૨૬૩૦ -૨૨૨૨૪૯
૦૨૬૩૦ -૨૩૬૨૨૫
૦૨૬૩૨ -૨૨૬૯૪૪
૦૨૬૩૧-૨૩૭૨૮૧
IFSC કોડ
GSCB0VDC001
GSCB0VDC002
GSCB0VDC003
GSCB0VDC004
GSCB0VDC005
GSCB0VDC006
GSCB0VDC007
GSCB0VDC008
GSCB0VDC009
GSCB0VDC0010
GSCB0VDC0011
GSCB0VDC0012
GSCB0VDC0013
GSCB0VDC0015
GSCB0VDC0016
GSCB0VDC0018
GSCB0VDC0019
GSCB0VDC0020
GSCB0VDC0021
GSCB0VDC0022
GSCB0VDC0023
GSCB0VDC0025
GSCB0VDC0026
GSCB0VDC0027
GSCB0VDC0028
GSCB0VDC0029
GSCB0VDC0030
GSCB0VDC0031
GSCB0VDC0032
GSCB0VDC0033
GSCB0VDC0034
GSCB0VDC0035
GSCB0VDC0036
GSCB0VDC0037
GSCB0VDC0038
GSCB0VDC0039
GSCB0VDC0040
GSCB0VDC0041
GSCB0VDC0042
GSCB0VDC0043
GSCB0VDC0044