વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

  • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

લોકર્સ

સમાચાર
વાર્ષિક સામાન્ય સભા – ૦૯/૦૯/૨૦૧૫, સ્થળ – મોંઘાભાઈ હોલ, વલસાડ New*
એટીએમ કાર્ડ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ તારીખે શરૂ થાય છે. New*
નેટ બેન્કિંગ Coming Soon*
મોબાઈલ બેન્કિંગ ઉપલબ્ધ*
કેલ્ક્યુલેટર્સ
લોકર્સ
Locker Details
લોકર સેવા આ શાખાઓ માં ઉપલબ્ધ છે:
શાખાના નામ
H.O. (Banking)
શહેર
સ્ટેશન
ડુંગરી
તિઘરા
સાપુતારા
આહવા
નવસારી
મરોલી
વેસ્મા
કરાડી
ગણદેવી
અમલસાડ
ગડત
ધમડાછા
ચીખલી
ખેરગામ
વલસાડ
ફોન નંબર
૦૨૬૩૨ -૨૫૮૧૫૫
૦૨૬૩૨ -૨૪૨૯૫૦
૦૨૬૩૨ -૨૫૬૮૦૮
૦૨૬૩૨ -૨૮૫૨૪૯
૦૨૬૩૨ – ૨૬૮૪૨૫
૦૨૬૩૧-૨૩૭૨૮૧
૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૭૬
૦૨૬૩૭ -૨૫૦૮૦૩
૦૨૬૩૭ – ૨૭૨૦૩૯
૦૨૬૩૭ -૨૬૨૦૨૬
૦૨૬૩૭ – ૨૨૩૨૦૮
૦૨૬૩૪ -૨૬૨૨૬૬
૦૨૬૩૪ – ૨૭૨૨૬૭
૦૨૬૩૪ -૨૬૬૪૩૭
૦૨૬૩૪ -૨૭૦૪૭૮
૦૨૬૩૪ -૨૩૨૩૮૨
૦૨૬૩૪ -૨૨૦૬૪૨
૦૨૬૩૦ -૨૨૨૨૪૯