વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક લી.

 • વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટ સેન્ટ્રલ કો-ઓપરેટિવ બેંક આપનું સ્વાગત કરે છે.   મોબાઈલ બેન્કિંગ - અહીં ક્લિક કરો

Privacy Statement

સમાચાર
વાર્ષિક સામાન્ય સભા – ૦૯/૦૯/૨૦૧૫, સ્થળ – મોંઘાભાઈ હોલ, વલસાડ New*
એટીએમ કાર્ડ ૦૯/૦૯/૨૦૧૫ તારીખે શરૂ થાય છે. New*
નેટ બેન્કિંગ Coming Soon*
મોબાઈલ બેન્કિંગ ઉપલબ્ધ*
કેલ્ક્યુલેટર્સ
Privacy Statement
 • In the course of using this website or availing the products and services vide the online application forms and questionnaires, Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. may become privy to the personal information of its Customers, including information that is of a confidential nature.
 • Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. is strongly committed to protecting the privacy of its Customers and has taken all reasonable measures to protect the confidentiality of the Customer information and its transmission through the world wide web and it shall not be held liable in any manner for disclosure of the confidential information in accordance with this Privacy Commitment or in terms of the agreements, if any, with the Customers or by reasons beyond its control.
 • Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. endeavours to safeguard and ensure the security of the information provided by the Customer. Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. uses 128-bit encryption, for the transmission of the information, which is currently the permitted maximum level of encryption in India. The Customer would be required to cooperate with the Valsad District Central CoOperative Bank Ltd. in order to ensure the security of the information, and it is recommended that the Customers use 128-Bit encryption and must necessarily choose their passwords carefully such that no unauthorized access is made by a third party. To make the password complex and difficult for other to guess, the Customers should use a combination of alphabets, numbers and special characters like !, @, #, $ etc. The Customers should not disclose their password(s) to anyone or keep any written or other record of the password(s) such that a third party could access it.
 • Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. undertakes not to disclose the information provided by the Customers to any person, unless such action is necessary to: –

  • (A) Conform to legal requirements or comply with legal process:
  • (B) Protect and defend Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. rights, interests or property;
  • (C) Enforce the terms and conditions of the products or services; or compulsion of law under provision of RBI, Nabard, B.R.Act, PMLA Act, I.T. Act, _____ Notification of Central / State Govt., Finance Department.
  • (D) Act to protect the interests of Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd., or its members, or of other persons.
  • (E) The Customer authorizes Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. to exchange, share, part with all information related to the details and transaction history of the Customers to banks/financial institutions /credit bureaus/agencies/participation in any telecommunication or electronic clearing network as may be required by law, customary practice, credit reporting, statistical analysis and credit scoring, verification or risk management and shall not held Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. liable for use or disclosure of this information.
 • The Customers shall not disclose to any other person, in any manner whatsoever, any information relating to Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. of a confidential nature obtained in the course of availing the services through the website. Failure to comply with this obligation shall be deemed a serious breach of the terms herein and shall entitle Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. to terminate the services, without prejudice to recover any damages, to which the Customer may be liable.
 • Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. will limit the collection and use of Customer information only on a need-to-know basis to deliver better service to the Customers. Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. may use and share the information provided by the Customers and third parties for providing services, and notifying or contacting the Customers regarding any problem with, or the expiration of, such services.
 • Valsad District Central Co-Operative Bank Ltd. retains the right to amend this current Data Privacy Policy at any time. Such changes shall not result in a lower protection as the level of protection provided for in this Data Privacy Policy. Customers who have any questions about our Privacy Policy, on how to exercise their data protection rights or about the security and confidentiality of their Personal Information are welcome to contact branch manager at branches or head office compliance officer/Chief executive officer for any query or rights.